Deklaracja Dostępności dla aplikacji mobilnej dostępnej pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spn.gps

Słowiński Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność aplikacji mobilnej dostępnej na stronie internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Słowiński Park Narodowy - Poszukiwanie skarbów.

Dostępna na stronie internetowej aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aplikacja została wykonana i opublikowana przed wejściem ustawy. Zapewnienie dostępności wyżej wymienionych funkcji wymaga przebudowy całej aplikacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Sobocka, b.sobocka@slowinskipn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 84 89 132 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Słowiński Park Narodowy - siedziba, Bohaterów Warszawy 1A, Smołdzino

Dostępność wejścia do budynku

Siedziba Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w dwóch budynkach. Wejście główne do dyrekcji znajduje się od ul. Bohaterów Warszawy. Schody zewnętrzne wyposażone w poręcze. Brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku administracyjnego znajduje się od ul. Bohaterów Warszawy. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szklane z pochwytem.

Miejsca parkingowe

Przy budynkach znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wjazd na parking od ulicy Bohaterów Warszawy. Parking bezpłatny. Brak wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wewnątrz budynku

W budynku dyrekcji i administracyjnym schody wewnętrzne na każdej kondygnacji. Brak windy oraz dostosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu. W budynku dyrekcji, przy wejściu usytuowany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który jednocześnie jest punktem informacyjnym.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.